Pälkäneen lukion oppilaskunnan säännöt


1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Oppilaskunnan nimi on Pälkäneen lukion oppilaskunta. Oppilaskunnan kotipaikka on Pälkäneen kunta ja sen kieli on suomi. Oppilaskunnan ilmoitus- ja pöytäkirjakieli on suomi. Oppilaskunta on rekisteröimätön yhdistys.
Oppilaskunta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton
Oppilaskuntaan kuulumisesta ei peritä maksua.


2. Tarkoitus

Oppilaskunnan tarkoituksena on toimia Pälkäneen lukion lukio-opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä edistämällä koulun viihtyvyyttä pyrkimällä parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä, edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja ensisijaisesti koulun sisällä ja tarvittaessa koulun ulkopuolella sekä tekemällä yhteistyötä koulun muiden ryhmien ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n paikallisyhdistyksien ja piirijärjestöjen kanssa.


3. Toiminnan laatu

Toimintaansa oppilaskunta suunnittelee kokouksissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi oppilaskunta järjestää mahdollisuuksien mukaan keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia, pitää yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:hyn, läheiseen SLL:n paikallisyhdistykseen, paikalliseen SLL:n piirijärjestöön, muihin oppilaskuntiin, koulun opettajakuntaan ja rehtoriin.
Toimintansa tukemiseksi oppilaskunta vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia ja harjoittaa tarvittaessa muuta taloudellista toimintaa ja varainkeräystä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Liiketaloudellisen voiton tavoittelu ei kuitenkaan ole oppilaskunnan päätarkoitus.


4. Jäsenet

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Pälkäneen lukion lukio-opiskelijat. Jäsenyys päättyy opiskelijan päättäessä opiskelunsa Pälkäneen lukiossa.


5. Oppilaskunnan johto

Oppilaskunnan johdon muodostavat oppilaskunnan kokoukset ja oppilaskunnan hallitus. Ylin päätösvalta kuuluu oppilaskunnan vuosikokouksille, joiden välillä toimintaa johtaa oppilaskunnan hallitus. Toimeenpanovalta on hallituksella.


6. Oppilaskunnan kokousten aika ja kokoon kutsuminen

1) Varsinainen oppilaskunnan kokous
Syyskokous on pidettävä vuosittain.

2) Ylimääräiset oppilaskunnan kokoukset
Ylimääräinen oppilaskunnan kokous on pidettävä milloin syyskokous itse tai oppilaskunnan hallitus niin päättää tai yksi kymmenesosa (1/10) koko oppilaskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

3) Kokouskutsu
Oppilaskunnan kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu julkaistaan oppilaskunnan ilmoitustaululla viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta niin, että jokaisella oppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.

4) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Oppilaskunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen mikäli se on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla.


7. Oppilaskunnan kokousten osanottajat ja aloiteoikeus

Oppilaskunnan kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki oppilaskunnan jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Läsnäolo- ja puheoikeus oppilaskunnan kokouksissa on oppilaskunnan ohjaavalla opettajalla. Lisäksi oppilaskunnan kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muille sitä pyytäville henkilöille.
Oikeus aloitteiden tekemiseen on oppilaskunnan jäsenillä ja hallituksella. Aloitteet tulee jättää kirjallisena viimeistään oppilaskunnan kokouksessa.


8. Oppilaskunnan varsinaisen kokouksen asiat

Oppilaskunnan syyskokouksessa esitellään oppilaskunnan tilit, esitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomus, valitaan oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valitaan oppilaskunnan hallitukseen vähintään neljä muuta varsinaista jäsentä siten, että hallituksessa olisi edustaja jokaisesta vuosikurssin ryhmästä.

Ylimääräiset oppilaskunnan kokoukset

Ylimääräisessä oppilaskunnan kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.


9. Oppilaskunnan hallitus

1) Jäsenet
Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan oppilaskunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja 5-8 syyskokouksessa valittua muuta varsinaista hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksestaan sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Hallitus voi asettaa työryhmiä, toimikuntia tai vastuuhenkilöitä määräajaksi tai erityistä tehtävää varten, johon voidaan valita oppilaskunnan jäseniä hallituksen ulkopuolelta, kuitenkin siten, että toimikuntien työstä on vastuussa joku oppilaskunnan hallitukseen kuuluva opiskelija.

2) Toimikausi
Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

3) Kokoukset
Hallitus on kutsuttava koolle, milloin joku oppilaskunnan hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus päättää itse koollekutsumistavastaan.

4) Päätösvaltaisuus
Oppilaskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5) Läsnäolo- ja puheoikeus
Oppilaskunnan ohjaavalla opettajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaikilla oppilaskunnan jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallitus on velvollinen ilmoittamaan oppilaskunnan jäsenille hallituksen kokousten kokoontumisajasta ja -paikasta oppilaskunnan ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa, jossa ilmoitus on yleisesti nähtävillä.

6) Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät johtaa oppilaskunnan toimintaa syyskokousten välillä niiden päätösten mukaisesti, valmistella syyskokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokous koolle, valmistella ja ohjata oppilaskunnan toimintaa,
päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta, pitää yhteyttä luokkien vastuuhenkilöihin, opettajakuntaan, rehtoriin, ja koulun muuhun henkilökuntaan, jos oppilaskunnan asioiden hoito sitä vaatii, ylläpitää koulun ja oppilaskunnan suhteita Suomen Lukiolaisten Liitto ry:hyn ja sen piirijärjestöihin ja paikallisyhdistyksiin.

7) Oppilaskunnan tili
Oppilaskunnalla on pankkitili, jonka varoja käytetään oppilaskunnan jäsenten hyväksi. Oppilaskunnan varojen käytöstä päättää oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan tilin käyttöoikeus on oppilaskunnan rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.


10. Oppilaskunnan luottamushenkilöt

Vain oppilaskunnan äänivaltaisia jäseniä voidaan valita oppilaskunnan luottamushenkilöiksi.


11. Sääntöjen muuttaminen

Oppilaskunnan toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia soveltuvin osin, sekä koulun voimassa olevia järjestyssääntöjä. Näitä sääntöjä voi muuttaa ainoastaan oppilaskunnan syyskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Nämä säännöt astuvat voimaan niiden tultua hyväksytyksi oppilaskunnan syyskokouksessa.